Metsaseaduse § 61 lg 4 tulenevalt teatame, et Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku riigivara enampakkumise järgmiste hoonestatud kinnisasjade müügiks. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 09. mail 2017. a kell: 13.00. Pakkumised palume saata või tuua aadressile: RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida kindlasti „Kinnisvara enampakkumine ˗ mitte avada enne 09.05.2017 kell: 14.00“.

1.1. Pärnu maakonnas, Varbla vallas, Varbla külas asuv kinnisasi (registriosa nr 4514506, riigi kinnisvararegistri kood KV11690 koosneb kahest katastriüksusest, millest Aida katastriüksus on suurusega 4942 m2, tootmismaa 100%, katastritunnusega 86301:005:0264 ja Aidanurga on suurusega 229 m2, maatulundusmaa 100%, katastritunnusega 86301:005:0445) koos selle olulise osaga, milleks on laut-ait (suurusega 374 m2). Alghind 11 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1100 eurot. 

1.2.Viljandi maakonnas, Halliste vallas, Kalvre külas asuv kinnisasi (registriosa nr 3893639, riigi kinnisvararegistri kood KV12075 koosneb kolmest katastriüksusest, millest esimene on katastritunnusega 19201:001:0194, suurusega 1262 m², elamumaa 100%; teine on katastritunnusega 19201:001:0199, suurusega 346 m², elamumaa 100% ja kolmas on katastritunnusega 19202:006:0054, suurusega 1383 m², elamumaa 100%) koos selle oluliste osadega, milleks on kontor-elamu (suurusega 258,9 m2), abihoone (suurusega 21,3 m2) ja vesivarustuse torustik. Alghind 9 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 900 eurot.

1.3. Harju maakonnas, Anija vallas, Vetla külas asuv Männi kinnisasi (suurusega 4767 m², sihtotstarbega elamumaa 100 %, registriosa nr 14352502, katastritunnusega 14002:003:0348, riigi kinnisvararegistri koodiga KV33881) koos selle oluliste osadega (kordon nr 3, suurusega 149,9 m2). Kinnistul asub kinnismälestis ja kinnistu on koormatud muinsuskaitseseaduse §27 lg 2 sätestatud ostueesõigusega. Kinnistu on koormatud isikliku kasutusõigusega kinnismälestisele juurdepääsuks Anija valla kasuks ja juurdepääsuservituudiga kõrvalkinnistu kasuks. Alghind 14 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1400 eurot. 

1.4. Tartu maakonnas, Alatskivi vallas, Saburi külas, Jahilossi kinnistu (suurusega 22225 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 4834704, katastritunnusega 12601:005:0138, riigi kinnisvararegistri koodiga KV8606) koos selle oluliste osadega, milleks on muinsuskaitsealused Saburi (Rupsi) jahimõis, jahimõisa ait ja jahimõisa kelder, riigi kinnisvara registris registreeritud administratiivhoone-elamu (suurusega 429,2  m²), saun-ladu (suurusega 38,2 m²), kuur (suurusega 20,4 m²), majandushoone (suurusega 154,8 m²), kelder (suurusega 33,1 m²). Kinnistul asuvad hooned on osaliselt koormatud tähtajatu üürilepinguga. Alghind 90 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 9 000 eurot.

1.5.Võru maakonnas, Varstu vallas, Pähni külas asuv Looduskeskuse kinnisasi (suurusega 9493 m2, veekogude maa 15%, ühiskondlike ehitiste maa 85%, katastritunnusega 86502:002:0136, registriosa nr 2825250, riigi kinnisvararegistri kood KV32143) koos selle oluliste osadega, milleks on kontor-elamu (suurusega 332,6 m2), kontor-elamu puhkepaviljon (suurusega 6 m2), kontor-elamu kuur (suurusega 101,8 m2), kaev ja reoveepuhasti. Alghind 31 000 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 3100 eurot.

Enampakkumisel osalemise tingimused:

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 09. maiks 2017. a kella 13.00.-ks aadressil RMK, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Suletud ümbrikule märkida “Kinnisvara enampakkumine – mitte avada enne 09.05.2017 kell:14.00“ ning objekti nimetus, mille ostmiseks on pakkumine esitatud.

Pakkumises peavad sisalduma:

  • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon, kontakt e-meil ja isikukood/registrikood (juhul kui juriidiline aadress erineb postiaadressist, tuleb näidata ka postiaadress);
  • juhul kui pakkuja on juriidiline isik, siis juriidilise isiku õigusaktidest ja põhikirjast või ühingulepingust tuleva pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise kohta, kui see on juriidilise isiku õigusaktidest või põhikirjast tulenevalt vajalik;
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud tingi­mustel;
  • tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud ostusumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud ostusumma;
  • pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka siin.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutse­mine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult, e-posti teel kõigile osavõtjatele hiljemalt kol­me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak­ku­mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Osavõtutasu ning ettemaks müügiobjekti osas tasuda hiljemalt 09.05.2017. a kella 11.00.-ks RMK arveldusarvele. Palume kindlasti märkida ka viitenumber.

makse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

arveldusarve nr: EE881010002021370008

makse selgitusse : Kinnisvara võõrandamine

viitenumber: 4000006880

Enampakkumisest osavõtjale, kes ei teinud parimat pakkumist, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta hiljemalt kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

RMK juhatus või nõukogu kinnitab enampakkumise tulemuse või jätab selle kinnitamata hiljemalt viie päeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

RMK müüb kinnistuid seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel. RMK ei vastuta kinnistul (s.h seal asuvate ehitiste) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest me ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistuid seisukorras „nagu on“. RMK ei ole kursis kinnistutel asuvate ehitiste ehitustehnilise seisukorraga, pakkuja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel kinnistute omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde kuludega. RMK poolt müüdavatel ehitistel puuduvad energiamärgised.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva(d) ehitise(d) isiklikult põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu ja seal asuvate ehitiste seisukorrast, suurusest ja piiridest (kui piirid on looduses tähistamata, siis piirimärkide puudumisest), kõigist kinnistul asuvatest kitsendustest ning juurdepääsudest ja ei oma seoses kinnistu, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises need on pakkumise tegemise hetkel.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on teadlik kinnistut sh ehitist koormavatest kõigist kolmandate isikute õigustest - sõlmitud üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu(te)st, üüri/rendi/piiratud asjaõigusega koormamise lepingu tähtajast ja muudest tingimustest, samuti asjaolust, et kui üürile/rendileandja/kasutusse andja võõrandab kinnistu pärast üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingu sõlmimist, lähevad üüri/rendi/ piiratud asjaõigusega koormamise lepingust tulenevad üürile/rendile/kasutusse andja õigused ja kohustused üle kinnistu omandajale.

Enampakkumise võitjal – ostjal tuleb sõlmida notariaalne ostu-müügi- ja asjaõigusleping 60 päeva jooksul enampakku­mise tulemuse kinnitamise päevast arvates. Kogu müügihind tuleb tasuda enne notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimist notari deposiitarvele või arvel näidatud RMK arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu lepingute sõlmimisel tasub ostja. Juhul kui ostjast tule­nevatel põhjustel selle tähtaja jooksul lepingut ei sõlmita, kaotab enampakkumise võitja – ostja – õiguse lepingu sõlmimiseks ning ettemaksu talle ei tagastata.

Kõik enampakkumise alg- ja lõpphinnad on lõplikud.

Kõigi katastriüksuste kitsendustega on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.

Täiendav lisainfo kinnistute ja nendega tutvumise võimaluste kohta www.rmk.ee bänneri alt KINNISVARA ENAMPAKKUMINE.

Täiendavat infot enampakkumise tingimuste kohta saab tööpäevadel RMK kinnisvaraosakonna juristilt telefonil 676 7722 või 5232722 või e-posti teel: kinnisvara@rmk.ee