Tulenevalt metsaseaduse § 57 lg 4 teatame, et RMK korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Orajõe külas, Lemme telkimisalal asuva olmehoone rendile andmiseks. Enampakkumine toimub kirjalikus vormis ja ootame pakkumisi kirjalikult hiljemalt 27.04.2016 kell:12.00 RMK Kabli looduskeskusesse, aadressil Kabli küla, Häädemeeste vald, 86002 Pärnumaa, suletud ümbrikus, märkega „Lemme olmehoone enampakkumine - mitte avada enne 27.04.2016 kell: 12.30“

I Rendilepingu ese

Rendile antakse Pärnu maakonnas, Häädemeeste vallas, Orajõe külas, Lemme telkimisalal asuv olmehoone (katastriüksusel tunnusega 21303:005:0031, riigi kinnisvararegistri koodiga KV5090H4, suletud netopinnaga 164,8 m2) (edaspidi nimetatud kui rendipind) järgmistel põhitingimustel:

II Rendipinna sihtotstarve:

Rendipinda võib kasutada Lemme telkimisala külastajate olmetingimuste parendamiseks, telkimisalal vajalike kaupade müügiks ja toitlustusteenuse osutamiseks. Rentnik peab rendilepingu eset majandama vastavalt selle sihtotstarbele ning kasutama seda korrapäraselt, heaperemehelikult ja loodussäästlikult.

III Rendilepingu tähtaeg

Sõlmitakse tähtajaline rendileping kehtivusega 5 (viis) aastat. Rendileandja ja rentnik võivad enne rendilepingu lõppemist kokku leppida rendilepingu pikendamise järgmiseks viieks aastaks, koos võimalusega kor­rigeerida rendi suurust vastavalt kinnisvara üürituru muutustele ja rendihinda suurendada.

IV Rendi alghind ja kõrvalkulud

Kalendriaastas makstava rendi alghind enampakkumisel on 3350 eurot aastas, millele lisandub käibemaks. Rentnik tasub renti üks kord aastas, augustikuu lõpus.

Rentnik on kohustatud kandma ka kõik rendipinna kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh elektri-, side-, jäätmeveo-, kanalisatsiooni-, valveteenuse ja küttekulud) ja rendileantud hoonete tehnosüsteemide (vee-, kütte- ja valvesüsteemide) tehnohoolduse kulud. Lisaks on rentnikul kohustus hoida omal kulul korras kogu olmehoone õueala ja teha rendile antud hoonetes väiksemaid, oma tegevuseks vajalikke ehitus- ja sanitaarremonttöid.

Rentnikul on kohustus võimalike rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tasuda ettemaks 20% lepingujärgse aastase rendi suuruses hiljemalt rendilepingu sõlmimise päevaks rendile­and­ja osundatud arvele. Tagatiselt rentnikule intressi ei maksta.

V Rentniku isikule ja temaga seotud isikutele esitatavad nõudmised

Rentnik peab olema eelnevalt tegutsenud sarnases valdkonnas ja omama sellealast majandustegevuse kogemust.

Rentnikul peab olema selgesti sõnastatud visioon, kuidas rendipinnal järgmise viie aasta jooksul kavatsetakse teenuseid pakkuda ja majandustegevust arendada.

Rentnikul ei tohi olla varasemaid võlgnevusi ega muid lepinguliste kohustuste täitmata jätmisi rendileandja ees.

VI Rendilepingu muud olulised tingimused

Rendipinna valdus antakse rendileandja poolt rentnikule üle pärast rendilepingu sõlmimist kirjaliku vara üleandmise akti alusel.

Rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ning anda rendipinda või osa sellest allrendile ilma rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Rentnik on rendipinna vastuvõtmisel ja pakkumise tegemisel teadlik rendipinna seisukorrast, kõigist rendipinna puudustest ning rentnik on enne pakkumise tegemist ja rendilepingu sõlmimist rendipinnaga igakülgselt tutvunud ning soovib rendipinda just sellises seisukorras ja selliste tingimustega rendile võtta. Rendileandja ei vastuta rendipinna puuduste ja rendipinnal asuva rentniku vara juhusliku hävimise eest.

Rentnikul on kohustus:

 • tagada rendipinna säilimine, ohutus, korrashoid ja heaperemehelik kasutamine;
 • täita rendipinna kasutamisel kõiki heakorra-, ohutustehnika-, tuleohutus-, keskkonnanõudeid, vältides oma tegevusega kõiki kahjulikke mõjusid inimeste ter­visele, rendileandja varale ja looduskeskkonnale ning likvideerida ja hüvitada koheselt tekkinud kahju;
 • tagada rendile antud olmehoones ja selle ümbruses heakord, selleks tagada mh prügikonteinerite rentimise;

 • tagada, et Lemme telkimisala külastajad saavad kasutada lahtiolekuaegadel olmehoones asuvaid tualett-ja dušširuume;

 • tagada, et olmehoone lahtioleku aegadel oleks iga päev sanitaartund, mil desinfitseeritakse kõik külastajate poolt kasutatavad tualett-ja dušširuumid;

 • tagada, et rendile antud olmehoone oleks avatud minimaalselt ajavahemikus 20.06 kuni 20.08 iga päev, kell: 08.00 kuni 22.00;

 • tagada, et Lemme telkimisala külastajad saavad osta lahtiolekuaegadel olmehoonest lõkkepuid ja grillsütt;

 • tagada, et rendipinnal ei müüdaks klaastaaras kaupu;

 • teavitada koheselt rendileandja esindajat kõigist rendipinnal toimuvatest avariidest ja õnnetus – ja kahjutekkimise juhtumitest;

 • kooskõlastada kõik rendipinnale tehtavad parendused ja muudatused eelnevalt kirjalikult rendileandja esindajaga;

 • tagastada rendipind lepingu lõppedes seisundis, mis vastab rendipinna lepin­gu­kohasele kasutamisele, kirjaliku vara üleandmise akti alusel.

Rendileandja võib rendilepingu mõjuval põhjusel üles öelda, teatades sellest rentnikule ette 3 kuud, hüvitades samal ajal kõik temaga eelneval kokkuleppel rendipinnale tehtud parendused proportsioonis, millises osas toimus erakorraline ülesütlemine varem enne lepingu lõppemise tähtpäeva. Rentnik võib rendilepingu mõjuval põhjusel üles öelda, teatades sellest rentnikule ette 3 kuud, kuid sel juhul puudub rendileandjal kohustus hüvitada rentnikule parendusi. Rendileandja võib rendilepingu ilma parenduste hüvitamise kohustuseta koheselt üles öelda kui ilmneb, et rentnik ei ole kinni pidanud rendipinna sihtotstarbest või ei täida oma lepingulisi kohustusi piisava hoolsusega või on tekitatud märkimisväärset kahju inimeste ter­visele, rendileandja varale või looduskeskkonnale.

Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot ja vara kasutamise ettemaksu suurus on 335 eurot. Enampakkumise ettemaks muutub rendilepingu sõlmimise korral lepingujärgseks ettemaksuks tagamaks rendilepingujärgseid nõudeid. Osavõtutasu ja ettemaks tuleb pakkujatel kanda hiljemalt 27.04.2016 kell:11.00 RMK arveldusarvele SEB pangas: EE881010002021370008 viitenumbriga 4000006880, selgitusse märkida „Lemme olmehoone rendileandmine“.

1. Kirjalik pakkumine peab olema laekunud hiljemalt 27.04.2016 kell:12.00 RMK Kabli looduskeskusesse, aadressil Kabli küla, Häädemeeste vald, 86002 Pärnumaa, suletud ümbrikus, märkega „Lemme olmehoone enampakkumine - mitte avada enne 27.04.2016 kell: 12.30“

2. Pakkumises tuleb pakkujal kirjeldada oma senist tegevust sarnases valdkonnas ja esitada ja lisada kinnitus selle kohta, et pakkuja nõustub ka kõigi ülejäänud pakkumise tingimustega. Lisaks tuleb pakkujal esitada selgesti sõnastatud visioon, kuidas rendipinnal järgmise viie aasta jooksul kavatsetakse teenuseid pakkuda ja majandustegevust arendada.

Pärast pakkumises toodud andmete kontrollimist ja kõigi pakkumises esitatud dokumentide ja andmete vastavaks tunnistamist, tehakse kindlaks parim pakkuja.

3. Pakkumisest osavõtjale, kes enampakkumist ei võitnud, tagastatakse ettemaks viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või pakkumise nurjunuks kuulutamist. Osavõtutasu ei tagastata.

4. Enampakkumise tulemus kinnitatakse või jäetakse kinnitamata. Enampakkumise tulemuse kinnitamise korral sõlmitakse enampakkumise võitjaga kolmekümne päeva jooksul rendileping. Juhul kui enampakkumise võitja loobub rendilepingu sõlmimisest ettenähtud tähtaja jooksul, jäetakse talle enampakkumise ettemaks tagastamata.

Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi, aadress, kontakttelefon ja isikukood/registrikood;
 • nõusolek enampakkumisel osalemiseks enampakkumise teates esitatud põhitingi­mustel;
 • tõendid osavõtutasu ja ettemaksu tasumise kohta;
 • senise tegevuse kirjeldus sarnases valdkonnas;
 • selgesti sõnastatud visioon, kuidas rendipinnal järgmise viie aasta jooksul kavatsetakse teenuseid pakkuda ja majandustegevust arendada;
 • numbrite ja sõnadega kirjutatud rendisumma (eurodes täisarvuna). Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud rendisumma;
 • pakkumise esitaja allkiri.

Avalduse vorm enampakkumisel osalemiseks on kättesaadav ka RMK kodulehel.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta õigusaktides või käesolevas teates esitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Pakkumise tulemustest teatab korraldaja kirjalikult kõigile osavõtjatele hiljemalt kol­me päeva jooksul kirjaliku enampakkumise tähtpäevast arvates. Kiri saadetakse pak­ku­mises näidatud e-posti- või postiaadressile.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

Rendile võtmisest huvitatud isikutel on võimalik kohapeal rendiobjektiga tutvuda kokkuleppel RMK külastusjuhi Karin Grentsiga, tel: 5118698, karin.grents@rmk.ee.