RMK arengukava 2024-2028 kavand

Asud lugema Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) arengukava kavandit perioodiks 2024–2028. Kohe uue strateegia koostamise protsessi alguses leidsime, et hea plaan saab sündida ainult siis, kui lisaks oma inimestele kutsume juurde ka väliseid kaasamõtlejaid. Koosloome nii maja sees kui ka väliste osapooltega lisas julgust anda võimalus kavandi läbitöötamiseks ja oma ettepanekute esitamiseks kõigile soovijatele.

Miks? Sest riigimets on ju kõigi eestimaalaste oma ja igaüks meist omab kaudselt peaaegu ühte hektarit RMK hoida olevast riigimetsa maast. See omakorda tähendab, et RMK on meile usaldatud Eesti metsa ja elurikkuse hoidja ja kasvataja üle põlvkondade. Uku Masingu sõnu laenates hoolitseb RMK selle eest, et iga eestimaalane saaks elada elusamat elu.

Uut arengukava koostama asudes küsisime tagasisidet RMK tegevuse kohta nii organisatsiooni seest kui ka asutuse välistelt partneritelt. Kiiresti sai selgeks, et lahendamist vajavatest väljakutsetest puudust ei tule. Sõltuvalt vaatenurgast võis RMK olla kindel partner, riigile kõige stabiilsema dividenditootlusega asutus, kvaliteetse toorme tagaja, ääretult professionaalsete töötajatega asutus, pikale vaatele pühendunud organisatsioon, suur eeskuju metsade majandamisel erametsaomanikele, teaduspõhise metsanduse arendaja ja oma töö jätkaja ka siis, kui kriitikapilvedest välku lööb. Samal ajal, aga teisest vaatenurgast, võis RMK olla mõnevõrra üleolev ja oma huvisid pealesuruv, liigselt tulule keskenduv, keskkonnas toimuvaid muutuseid mitte mõistev, kogukondadest eemalduv, looduskaitset vähe väärtustav, omavahel võistlevate struktuuriüksustega ja raskesti arusaadavate andmetega asutus.

Arengukava koostamisel on meie eesmärgiks olnud RMK tugevuste edasi arendamine ja teatud valdkondade eelisarendamine. Ikka selleks, et järgneval viiel aastal areneks RMK edasi jõudsalt ja tasakaalukalt. RMK pöörab lähiaastatel rohkem tähelepanu metsade elurikkusele, paremale planeerimisele ja kaasamisele ning jätkusuutlikule äritegevusele. RMK selgrooks jääb kindlasti riigimetsa kestlik majandamine, aga teeme seda mõõdukamalt ja jätkusuutlikumalt.

Arengukavas oleme teadlikult pannud rõhu neile teemadele, kus järgnevatel aastatel peame tegema suurima edasimineku. Kõik teised siin dokumendis otseselt mitte käsitletavad teemad jätkavad oma arenguteekonda ja vajalikud parendused tehakse RMK tavapärase töö käigus.

Kavandis toodu on teostatav. Need tegevused ja seatud eesmärgid võimaldavad täita meile pandud ülesandeid ja ootusi, sealhulgas dividendidele.

Hea lugeja, kutsun teid RMK meeskonnaga jagama oma mõtteid ja tähelepanekuid. Rõhutan, et tegu on kavandiga, ehk enne arengukava kinnitamist toimub tekstis kindlasti veel muudatusi. Teie tagasiside on oodatud aadressil arengukava@rmk.ee. Ootame teie tagasisidet 13. oktoobriks. Teeme jagatud mõtetest ja tähelepanekutest kokkuvõtte siia lehele, et teil oleks võimalik näha, milline saab olema tee edasi teie konkreetsete ideedega.

Mikk Marran
RMK juhatuse esimees


SISSEJUHATUS
RMK on riigitulundusasutus, mis lähtub oma tegevuses õigusaktidest ja kliimaministri seatud omaniku ootustest.

RMK majandab riigimetsa, hoiab riigimetsas olevaid kaitstavaid väärtusi, korraldab looduskaitsetöid, loob võimalusi riigimetsa võimalikult mitmekülgseks kasutamiseks ja täidab muid talle pandud ülesandeid. Loe lisa...

ARENGUSUUNAD
RMK arengukava on jagatud kahte suurde ossa – arengusuunad ja arendusvaldkonnad.

Arengusuunad võtavad kokku need tegevused, mis on seotud asutuse põhiülesannete täitmisega ja omaniku ootustega ning mille mõju on olulisel määral tajutav väljaspool asutust. Loe lisa...

ARENDUSVALDKONNAD
RMK arengukava on jagatud kahte suurde ossa – arengusuunad ja arendusvaldkonnad.

Arendusvaldkonnad võtavad kokku need tegevused, mis on seotud RMK sisese töökorralduse ning asutuse arendamisega. Meie sisemise arendamise läbivaks juhtmõtteks on "ühtne RMK" – tänapäevane organisatsioon, mis tegutseb, panustab ja areneb ühtse asutusena. Loe lisa...


Tutvu RMK arengukava kavandile antud tagasisidega.