Tuura asurkonna taastamine

Eesti ja Soome ühisprojekt Läänemere tuura asurkonna taastamiseks Eesti vetes (LIFE-2021-SAP-NAT; projekt nr 101074368; LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon) algas 1. septembril 2022. Projekti juhib RMK ja partneriteks on Eesti Loodushoiukeskus ja Luonnonvarakeskus.

Projekti eesmärk on HELCOMi 2020. aastal kinnitatud Läänemere tuura kaitse ja populatsiooni taastamise kava (Helcom action plan for the protection and recovery of the Baltic sturgeon Acipenser oxyrinchus, 2019-2029) täitmine Eestis.

Lisainfo:
  • Mart Thalfeldt (RMK) mart.thalfeldt@rmk.ee
  • Meelis Tambets (ELK) meelis.tambets@gmail.com


Ülesanded eesmärgi täitmiseks:

  1. Bioloogilise mitmekesisuse suurendamine Natura 2000 aladel Läänemeres tuura populatsioonide taastamise abil Soome lahes ja Lääne-Eesti rannikul;
  2. Liigi kaitseks ja taastamiseks koostatud Läänemere tuura kaitse ja populatsiooni taastamise kava elluviimine;
  3. Osalemine Läänemere tuura elupaikade ja liigi kaitsega seotud küsimuste lahendamisel rahvusvahelises koostöös;
  4. Asustamise algmaterjali tootmine;
  5. Erinevas vanuses tuura noorkalade ettekasvatamine ja asustamine Narva ja Pärnu jõkke sealsete asurkondade taasloomiseks;
  6. Abinõude väljatöötamine kaitsealuse tuura kaaspüügi vähendamiseks;
  7. Tuura seireks sobivate meetodite väljatöötamine ja seire läbiviimine.
2027. aastal lõppeva LIFE programmi projekti kogueelarve on 1,1 miljonit eurot, Euroopa Komisjoni toetus sellest on 0,8 miljonit. Eesti tegevuste eelarve on kokku 1 miljon eurot. Lisaks Euroopa Komisjonile rahastavad Eesti tegevusi Keskkonnaministeerium ja RMK, kumbki 63 255 euroga. Eesti Loodushoiukeskuse tegevusi kaasfinantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus 116 834 euroga.

Eesti tegevuste kaasfinantseerijad: