Punahirv (Cervus elaphus)

Eestis on punahirve leviala põhjapiir. Siinne asurkond on alguse saanud sissetoodud isenditest. 2018. aasta ulukiasurkondade seisundi hinnangu järgi küünib talvine arvukus kuni 7 000 isendini, neist 2/3 elas Saaremaal.

Hirvede jooksuaeg on septembris ja oktoobri alguses. Pullid möirgavad ja pusklevad omavahel, tugevad pullid koguvad enda ümber lehmadest “haaremi”. Tiinus kestab 8 kuud, vasikad sünnivad mai lõpus või juuni alguses. Vasikaid on 1-2. Sügisel moodustavad vasikad umbes 25% asurkonnast. Täiskasvanud hirvepullid kaaluvad keskmiselt 200 kg, lehmad 100 kg ringis. Asurkonna suurust mõjutavad kõige enam looduslikud tingimused.

Punahirve pullidele võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti 1.septembrist 15.veebruarini ning ajujahti ja jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6.rühma kuuluva jahikoeraga, 1.oktoobrist 15.veebruarini. Lehmale ja vasikale võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti 15.augustist 31.jaanuarini ning ajujahti ja jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6.rühma kuuluva jahikoeraga, 1.oktoobrist 31.jaanuarini.

Jahihooajal kütitakse lehmade ja vasikate kõrval ainult mõned trofeepullid, kelle vanus on vähemalt üle seitsme aasta. Sarved võivad olla medaliväärsed alates 5 kg. Sarvede suurus hakkab taandarenema üle 13 aasta vanustel pullidel. Medaliväärsed trofeed on u 10%-l täiskasvanud pullidest. Pronksmedal algab 170 CIC-pallist, hõbemedal 190 pallist ja kuldmedal 210 pallist.

Viimastel aastatel on Eestis nähtud ja kütitud ka tähnikhirve (Cervus nippon) ja kabehirve (Dama dama). Mõlemad liigid on arvatud keskkonnaministri 7. oktoobri 2004. a määrusega „Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri“ looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide hulka, mille elusate isendite toomine Eestisse on keelatud. Keskkonnaameti käskkirjaga 17.03.2015 nr 1-4.1/15/141 „Tähnik- ja kabehirve loodusest eemaldamise korraldamine“ on tähnik- ja kabehirve küttimine lubatud järgmistel jahipidamisviisidel ja -aegadel: 1. septembrist 31. jaanuarini varitsus-, hiilimis- või peibutusjaht; 1. oktoobrist 31. jaanuarini ajujaht ja jaht jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm.