Andmekaitsetingimused

RMK töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega ja isikuandmete kaitse seadusega metsaseaduses ning RMK põhimääruses nimetatud ülesannete täitmiseks.

RMK töötleb eelkõige isikute enda poolt RMK-le edastatud andmeid. RMK-le metsaseadusega pandud avaliku ülesande täitmisel isiku kontaktandmete saamiseks võtab RMK selle isikuga ühendust või edastab teated isiku rahvastikuregistrisse kantud kontaktandmetel.

RMK võib volitada isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi, tingimusel, et sellise volitatud töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud andmetöötlusel järgima kõiki kehtivaid õigusakte ning hoidma konfidentsiaalsena talle teatavaks saavaid isikuandmeid.

RMK on kohustatud avalikustama oma veebilehel ja avalikus dokumendiregistris avaliku teabe seaduses, metsaseaduses ja teistes seaduses nimetatud teavet.

Füüsiliste isikutega (edaspidi isikutega) seotud lepingutele ja kirjavahetusele kehtestab RMK juurdepääsupiirangu, mis tähendab, et dokumendi andmestik dokumendiregistris on avalik, kuid dokumendi sisu isikuandmetega mitte.  

Juurdepääsupiiranguga dokumentidega saab soovi korral tutvuda esitades RMK-le teabenõude. Juurdepääsupiiranguga dokumendi väljastamisel eemaldab RMK sellelt isikuandmed ja muu eraelu puudutava teabe. RMK väljastab juurdepääsupiiranguga dokumente vaid neile isikutele ja asutustele, kellel on seadusest tulenev õigus neid nõuda.

Isikuandmeid väljastatakse neile isikutele ja asutustele, kellel on seadusest tulenev õigus neid nõuda.

Isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamine:

  • Lepinguid ja raamatupidamisdokumente säilitab RMK üldjuhul lähtuvalt raamatupidamisseadusest seitse aastat.
  • Riigivaraga seotud lepinguid (riigivara võõrandamine, omandamine ning kasutusse andmine) säilitab RMK alatiselt.
  • Kirjavahetust säilitab RMK viis aastat.

Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need tingimused isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele RMK veebilehel viidatakse (välislingid). 

Viimati uuendatud 31.01.2019