Koosluste hooldamine ja taastamine

Looduse elurikkuse hoidmiseks on vältimatu parandada ohustatud ja ebasoodsas seisundis olevate liikide elupaikasid. See tähendab aktiivset tegevust selle nimel, et tekiksid eeldused elupaiga seisundi paranemiseks. Osasid elupaikasid tuleb ka regulaarselt hooldada. 

Peamised ohustatud ja ebasoodsas seisundis olevad elupaigad, mille seisundi parandamisse RMK aktiivselt panustab, on poollooduslikud kooslused, sooelupaigad ning avatud luite- ja nõmmekooslused.

Poollooduslikud kooslused on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikka loodusliku elustiku säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus. Poollooduslikke kooslusi nimetatakse ka pärandkooslusteks.

RMK loob vajalikud tingimused poollooduslike koosluste hooldamiseks. Tihti tuleb selleks, et alal saaks rohtu niitu ja seda ära vedada või loomi karjatada, esmalt puid maha võtta või ehitada tee, sild või truup. Sellise infrastruktuuri loomisega ongi RMK tegelenud alates aastast 2009, mil tema ülesandeks sai looduskaitsetööde tegemine riigimaal.  

Alad, mida saab hooldada, renditakse soovijatele välja. 2017. aasta alguse seisuga on RMK välja rentinud 22 462 ha poollooduslikke kooslusi. Rentijateks on kas juriidilised või füüsilised isikud ja neid on 349.  

Sooelupaikade taastamiseks tuleb kõrvaldada kuivenduse mõju kunagistele sookooslustele. Selleks võetakse maha puid, suletakse kraave ja ehitatakse paise, mis tõstavad ja stabiliseerivad ala veetaset. See on aeganõudev, ent oluline protsess, mille tulemusel peatub turba lagunemine ja sellega kaasnev süsihappegaasi eraldumine. Kasvama hakkav turbasammal saab taas kasvuhoonegaase siduda ning see loob eeldused soos elavate liikide tagasi tulemiseks.

Seni on RMK eestvedamisel suuremaid töid ette võetud Muraka looduskaitsealal, Soomaa rahvuspargis, Lahemaa rahvuspargis Viru rabas ja Hara rabas, Endla looduskaitsealal asuvates Linnusaare rabas ja Kaasikjärve rabas.

Luite- ja nõmmekoosluste taastamiseks on tehtud töid Mustoja maastikukatsealal, Läänemaa Suursoos ja Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal asuval Jussi nõmmel.

Soovid rendile võtta poollooduslikku kooslust?

Kasuta rendihuvi rakendust.