RMK kõrgendatud avaliku huviga aladel planeeritud raieid tutvustavad koosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladele (KAH-aladel) planeeritud töödest antakse teada alaga seotud kogukonnale ja korraldatakse planeeritud töid tutvustav kokkusaamine, mille käigus arutatakse võimalusi, kuidas raietegevust läbi viia võimalikult parimal ja kogukonda vähemhäirival moel.

NB! Erakorralised metsakaitselised tööd

Tänavu, 2020. aasta kevadel-suvel tegeleb RMK üle Eesti erakorraliste ja kiireloomuliste metsakaitseliste töödega, et ohjata kuuse-kooreüraski veelgi laiemat levikut ja kaitsta veel kahjustamata metsi. Metsakaitselised tööd hõlmasid üraski tõrjet püünistega, sanitaarraiet ja kohati lageraiet. 4. maist üraskitõrjeks vajalikud raietööd enamjaolt peatati, jätkatakse tormikahjustuste likvideerimisega.


Toimunud koosolekud

   2020