Metsakasvatamine  

Metsakasvatus on eesmärgist lähtuv ja süsteemne metsamajandusvõtete rakendamine metsa väärtuse tõstmiseks. RMK on endale võtnud kohustuse kõikide tööde tegemisel kasutada keskkonnasäästlikke võtteid ja tehnoloogiaid.

Alates 2002. aastast on organisatsiooni keskkonnaalast tegevust ja metsade säästvat majandamist tunnustatud FSC ja ISO 14001 sertifikaatidega. 2010. aastal omistati RMKle ka PEFC säästva metsanduse sertifikaat ning kvaliteedijuhtimissertifikaat ISO 9001. Jätkuvalt on rõhuasetus metsas kasutatava tehnoloogia ja tehnika kvaliteedi tõstmisel ning töötajate keskkonnateadlikkuse parandamisel.

Metsa erinevates arenguetappides tehakse erinevaid metsakasvatustöid.

Metsauuendus

Järjepideva metsamajandamise tagamiseks tuleb hoolitseda kõikide lageraielankide uuenemise eest. Metsauuendustööd planeeritakse nii, et uues metsapõlvkonnas kasvaks lühima ajaga optimaalsete kuludega kasvukohale parima peapuuliigiga puistu.

Metsauuenduse käigus säilitatakse võimalikult palju olemasolevat erinevate puuliikide looduslikku uuendust ning bioloogilist mitmekesisust soodustavat säilikpuid, lamapuitu ja väärislehtpuid. Kaitsemetsas arvestatakse uuenduse eesmärke seades kaitsepõhjuse ja -eesmärgiga.

Metsauuendustöödeks on maapinna mineraliseerimine, so pinnase ettevalmistamine selliselt, et seeme jõuaks pinnasesse ja hakkaks idanema samal külviaastal.

Metsa uuendatakse kas külvates, istutades või jälgides ja vajadusel abistades looduslikku uuendust. Suurim mõju puistu kujundamiseks tehtavatest töödest on metsauuenduse hooldustöödel. Neid tehakse, tallates uute metsataimede ümbert rohurinnet või lõigates võsasaega segavaid puittaimi. 

Valgustusraie

Jõudsa kasvuhoo sisse saanud noori puistuid nimetatakse noorendikeks. Noorendiku eas tagatakse metsa uuendamisel määratud peapuuliigile paremad kasvutingimused ja selleks tehakse valgustusraiet.

Harvendusraie

Keskealistes puistutes tehakse harvendusraiet. Harvendusraiete eesmärgiks on raieküpseks kasvatavate puude kasvutingimuste parandamine.