Võrumaa metskond

RMK Võrumaa metskonna kontaktandmed
Männiku 22, Võru, 65603 Võru maakond
E-post vorumaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Mobiil

Metsaülem

Kõikidele RMK metskondadele koostatud pikaajalised metsa majandamise kavad annavad ülevaate metskonna hallatavatest metsavarudest ja määratlevad olulisemad tegevussuunad nii maakasutuses kui ka metsamajanduses aastateni 2021...2022.

Vaata Võrumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 ja kaarti.