Teadusseminar 02.02.2012

RMK teadusuuringud:

Metsakuivenduse mõju potentsiaalselt ohustatud elustikule.
Metsakuivenduse mõju must-toonekurgede toitumisveekogude kvaliteedile. Kalastik erineva inimmõjuga vooluveekogudes. Kahepaiksed erineva kuivenduse mõjuga
metsaaladel. Raul Rosenvald
Pikaajalise kuivenduse mõju limustele, sammaldele ja mardikatele.
Liina Remm, Ann Kraut

Raidmete kasutuselevõtuga ohustatud koore- ja puiduseoselised liigid Eestis.
Ettekandes tutvustatakse kolmeaastase projekti tulemusi, mis põhinevad töörühma mahukal originaalandmestikul ja käsitlevad raidmete omadusi, mahtu ja dünaamikat
Eesti erinevates metsatüüpides (Asko Lõhmus) ning raidmetest sõltuvate torikseente (Asko Lõhmus), samblike, sammalde (Piret Lõhmus) ja saproksüülsete mardikate (Ann Kraut) esinemist ja ohustatust raidmete kasutuselevõtu korral.

Puistu takseertunnuste juurdekasvu mudelite täiustamine.
Puu ja puistu takseertunnuste juurdekasvude analüüs ja mudelid. Allan Sims
Puu väljalangevuse tõenäosuse sõltuvus puu ja puistu takseertunnustest. Andres
Kiviste Männienamusega segapuistute rinnaspindala juurdekasv. Ando Lilleleht

Doktorikooli ettekanded:

Maapinna mineraliseerimine kui metsa loodusliku uuenemisele kaasaaitamise võte.
Andres Jäärats, Allan Sims, Heino Seemen

Puutuha kasutamine, kui üks edukamaid võimalusi freesturbaväljade metsastamisel.
Karin Kikamägi

Puittaimede oluline roll alustaimestiku kujunemisele. Kadri Koorem, Jodi Price, Mari Moor

Ilmastiku mõju tammede (Quercus robur L.) radiaaljuurdekasvule Eestis. Kristina Sohar, Alar Läänelaid, Dieter Eckstein

Lageraiealade taastumine Landsat keskmise lahutusega satelliidipiltide põhjal. Anton Kardakov