RMK teadusseminar

RMK viies teadusseminar toimus reedel, 12. veebruaril 2016 Tartus Heino Elleri nimelise muusikakooli Eduard Tubina nimelises saalis (Lossi 15). Tutvustamisele tulid RMK rahastatavate rakendusuuringute ja teadustööde tulemused. Lisaks andsid oma teadustööst ülevaate doktorandid ning looduskaitseliste rakendusuuringute läbiviijad.

Ajakava

09:30 – 10:00 Saabumiskohv

10:00 – 10:10 RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase avasõnad

10:10 – 11:05 I SESSIOON – METSAKAITSE

Ettekanded RMK teadusprojektist „Metsakultiveerimisega seotud metsakaitseprobleemid Eesti metsanduses ning nende vältimine keskkonnasäästlike tõrjevõtetega“

"Neurotoksiliste pestitsiidide ning insektitsiidsete bioõlide ja vahade mõju uuendusraietega kaasnevate putukkahjurite ja röövtoiduliste jooksiklaste käitumisele ja suremusele", Ivar Sibul


"Metsakultuuride putukkahjurid kui seenpatogeenide levitajad", Riho Remmelgas


"Okaspuuenamusega majandusmetsade seeneliikide taksonoomia ja dünaamika lageraiete järgses metsamullas", Elisabeth Rähn


11:20 – 12:25 II SESSIOON – METSA AINERINGED

Ettekanded RMK teadusprojektist „Muudetud veerežiimiga metsade süsiniku ja lämmastikuringe“

"Biomass, produktsioon ja süsiniku sidumine kõdusoometsades", Veiko Uri


"Kasvuhoonegaaside lendumine ning süsiniku sidumine kuivendatud kõdusoometsades", Ülo Mander


"Lämmastiku gaasiliste ühendite ning metaani lendumist kontrollivate mikroorganismide arvukus ja aktiivsus kuivendatud kõdusoometsade mullas", Jaak Truu


12.25 – 13.15 Lõuna

13:15 – 14:25 III SESSIOON - Postrid ja külalisettekanded

13.15 – 13.45 Postrite sessioon

Postrite kokkuvõtted

"Ressursiefektiivne biomassi taaskasutus elektri ja soojuse koostootmisel- puutuha taaskasutus metsanduses", Peep Pitk


"Trühvlikasvatuse potentsiaal Eestis", Leho Tedersoo


14.25 – 14.40 Kohvipaus

14:40 – 15:30 IV SESSIOON – METSIS EESTI METSAS

Ettekanded RMK teadusprojektist „Metsise elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring“

"Metsiseprojekt 2013-2016: lõpust algusesse", Asko Lõhmus"Kiskluse osa metsise suremuses", Egle Soe ja Ragne Oja


15.30 – 16.00 Parima postri ja ettekandja väljakuulutamine ning Teadusseminari lõpetamine.