RMK eesmärgid aastateks 2024-2028 on:
 • Lõppevad uuendusraied kaitsealade piiranguvööndites
 • Töötatakse välja maastike ökoloogilise seisundi hindamise süsteem
 • Suurem segametsade osakaal (enamuspuuliigi osakaal alla 80%)
 • Töötatakse välja raiete hajutatuse indeks, et raied ei koonduks ühte piirkonda
 • RMK metsamajandamise käekiri mitmekesistub - turberaiega ja valikraiega raiutud lankide ning vähem kui 1 ha suuruste lageraiete osakaal kogu aastasest uuendusraiete kogupindalast suureneb vähemalt 20%-ni
 • Rakendatakse kestvuslepingute alusel müüdavast puidust loodava lisandväärtuse hindamise metoodika
 • RMK arvestuslank aastateks 2026–2031 läbib sõltumatu ökoloogiliste- ja keskkonnamõjude hindamise
 • Kuivendussüsteemide majandamise strateegia uuendamine koostöös huvigruppidega
 • Taastatud on täiendavalt 20 000 ha elupaiku (sh endisi turbaväljakuid) ja parandatud on jõeliste elupaikade seisundit 500 km ulatuses
 • Kuivendusobjekte on täiendatud keskkonnarajatistega 60 000 hektaril
 • Käivitub projekt metsade optimaalseks süsinikusisalduseks ehk milline loodusesse sobituv metsakoosseis võimaldab metsas ja puittoodetes siduda atmosfäärist võimalikult palju süsihappegaasi
 • RMK metsas ja maadel seotakse aastas 2,9 mln tonni (neto) CO2-te
 • RMK on arendanud välja vähemalt ühe täiendava Eesti kliimaeesmärkidele kaasa aitava ja tulusa ärisuuna 2028. aastaks
 • Püsimetsanduse (püsimetsakasvatuse/püsimetsamajanduse) definitsioon ja mudel on sisustatud ning rakendatav
 • Jätkub metsaselektsiooni programm heade pärilike kasvuomadustega puude väljaselgitamiseks
 • Loodusõppeprogrammidest osasaanute arv on vähemalt 48 000 inimest aastas
 • RMK külastustaristul vähemalt 2,9 miljonit külastust aastas
Tutvu RMK arengukavaga aastateks 2024-2028.