RMK teadusnõukogu valis välja prioriteetsed uurimisteemad 10.07

Juuni lõpus toimus RMK teadusnõukogu koosolek, kus erinevate teadlaste ja uurimisgruppide poolt välja pakutud teemade seast valiti kümme prioriteetset uurimisteemat. Välja valitud teemade kohta oodatakse projektitaotlusi teaduslike rakendusuuringute läbiviimiseks kuni 15. septembrini.

Prioriteetseks hinnatud teemad on järgmised:
• Kiirekasvuliste lehtpuude kasvukäik, produktsioonivõime, majandamine.
• Kuivendatud metsade arenguperspektiivid.
• Lageraie keskkonnamõju sõltuvalt metsatüübist.
• Looduslike metsade häiringurežiimi ja tulundusmetsade kahjustuste võrdlev ökoloogiline ja majanduslik analüüs.
• Metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamise metoodika.
• Puistu takseertunnuste juurdekasvu mudelite täiustamine.
• Raidmete kasutamise keskkonnamõju.
• Rangelt kaitstavate metsade võrgustiku ökoloogiline funktsionaalsus.
• RMK tegevuse reorganiseerimise mõjud ettevõtlusele, maaelu arengule ja regionaalpoliitikale.
• Takseertunnuste kaugseire rakendamine.

Projektitaotluste vastuvõtt avatakse 1. augustist ning taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2008. Taotlused esitatakse RMK teadusnõukogule vastaval elektroonilisel taotlusvormil. Täpsem info prioriteetsete uurimisteemade kohta koos vormidega projektitaotluste esitamiseks postitatakse RMK kodulehele aadressil www.rmk.ee/teadus 1. augustiks. Projektitaotlusi on soovitav esitada juba enne tähtaja saabumist, sest siis saab teadusnõukogu nende menetlemisega varem alustada. Projektitaotluste hindamisel on üheks olulisemaks kriteeriumiks projektitaotluse teaduslik tase ning projekti täitjate teaduslik kompetents.

RMK teadusnõukogu on RMK juhatuse otsusega loodud teadlaste-erialaekspertide kogu, kes nõustavad RMK juhatust metsamajandusega seotud rakendusuuringute tellimisel. Liikmed on Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töögrupi juht Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus, Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja professor Rein Ahas ning Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jõgiste. Akadeemiliste ekspertide kõrval kuulub teadusnõukogusse ka RMK töötajaid.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK keskkonnakorralduse peaspetsialist
Tel 676 7728, 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee