RMK 2007.a esialgsed auditeerimata majandustulemused 21.01

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2007. aasta müügitulu oli esialgsetel auditeerimata andmetel 1 595 miljonit krooni ehk 467 miljonit krooni enam kui 2006. aastal. Valdava osa tuludest teenis RMK kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist.

“Müügitulu suurenes peamiselt alates maist keskmiselt 60% kasvanud metsamaterjali müügihindade kasvule toetudes,” selgitas RMK finantsdirektor Jaanus Laas.

2007. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 21,3 tuhat tihumeetrit puitu (2006. a 127,2 tuhat tm) 3,9 miljoni krooni väärtuses (2006. a 35,5 milj. kr eest) keskmise hinnaga 183 (2006. a 278) krooni tihumeeter. Sanitaarraiete raieõiguse müük moodustas sellest ligikaudu 98 % (2006.a 24%).

Metsamaterjalina müüs RMK 2007. aastal 1,98 miljonit tihumeetrit puitu (2006. a 1,97 milj. tm) 1468,1 miljoni krooni väärtuses (2006. a 987,2 milj. kr eest), keskmise hinnaga 740 krooni tihumeeter (2006. a 500 kr/tm). Metsamaterjali müügimaht suurenes 10 000 tm võrra. Müügimahust moodustas 71,6 % uuendusraietest, 20,5 % harvendusraietest ja 7,9 % sanitaarraietest varutud puit.
Uuendusraie õiguse müügi tulust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügi tulust, millest on lahutatud metsamaterjali ülestöötamise, veo ja müügiga seotud kulud, arvestab RMK 26 % riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks. 2007. aasta jooksul on uuendusraiete müügilt arvestatud metsatulu 228,6 miljonit krooni (2006. a 199,2 milj kr).

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
gsm 508 8744, jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee