Hiiumaal räägiti vääriselupaikadest Eesti metsades 22.02

Kaitsmist vajavate vääriselupaikade välja selgitamise projekt kulgeb edukalt, tõdesid Eesti metsandustöötajad eile Hiiumaal Riigimetsa Majandamise Keskuse Saarte regiooni korraldatud seminaril.

Seminaril tehti kokkuvõtteid vääriselupaikade projekti arengust möödunud aastal ning vahetati töökogemusi vääriselupaikade valikust ja määramisest. Põhjalikumalt peatuti maakondade keskkonnateenistuste (seniste metsaametite) ja Riigimetsa Majandamise Keskuse regioonide vahelisel koostööl, mis on eriti oluline nüüd, kui projekt on laienenud erametsadest jõuliselt ka riigimetsadesse.

Vääriselupaikade projekti eesmärgiks on välja selgitada kohad tulundusmetsas ja kaitsemetsas, kus saavad elada ja paljuneda metsale põliselt omased, kuid elutingimuste muutuste suhtes tundlikud, kergesti häiritavad liigid - loomad, seened, samblikud ja taimed. Metsa majandamisel vääriselupaikadega arvestamine aitab säilitada liikide looduslikku tasakaalu ning metsa bioloogilist mitmekesisust, mis on Riigimetsa Majandamise Keskuse keskkonnapoliitika üks aluspõhimõtteid.

Kui vääriselupaik asub erametsas, sõlmib riik metsaomanikuga lepingu, mis määrab omaniku kohustused vääriselupaiga kaitsel ning riigi kohustused kaitsele kaasaaitamisel, näiteks lepingust tulenevate kitsenduste kulude kompenseerimise. Riigimetsas korraldab vääriselupaikade kaitset keskkonnaministeeriumi ettekirjutuste kohaselt Riigimetsa Majandamise Keskus.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. Samuti korraldab keskus riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi.

Eesti metsadest ligikaudu 45% ehk 1,1 miljonit hektarit on riigimets. Riigimetsaressursi üldtagavara on umbes 130 miljonit m3 ja aastane juurdekasv 4 miljonit m3. Metsade hooldamise, uuendamise ja puiduvarumise eesmärgil raiutakse riigimetsas aastas 3 miljonit m3 puitu.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee