Üle-eestilisel koristusaktsioonil korjati kokku 51 tonni prügi 08.10

Laupäeval toimunud üle-eestilise metsaaluste koristusaktsiooni "Mets puhtaks" käigus korjas rohkem kui 700 vabatahtlikku koos RMK töötajatega Lääne- ja Põhja-Eesti asulalähedastest metsadest kokku ligi 51 tonni prügi.

Kõige rohkem korjati metsa alt ära olmeprügi - plastikpudeleid ja tetrapakke, lisaks leidus metsaalustes üllatavalt palju autorehve ning vanametalli. Väga palju leiti ka prügi pakitud kujul. Tänavuse metsaaluste koristusaktsiooni huvitavamate leidude hulka kuulusid külmutuskapid, veoautokabiin, mobiiltelefon ja televiisor.

Mittetulundusühingu Timur ja riigimetsa majandaja RMK eestvõttel toimunud koristusaktsiooni üks initsiaatoreid Meelis Muhu ütles, et üle-eestilise koristuspäeva tulemustega võib igati rahule jääda. "Laupäevane aktsioon kinnitas veelkord, et jäätmeprobleem on Eesti metsades terav, seda eriti suvilapiirkondades ning asulähedastes metsades," lausus Muhu. Ühe näitena tõi ta Kiisa metsade ümbruse, millest koristati aktsiooni käigus 7 tonni prügi.

Laupäevane üleriiklik koristusaktsioon oli 2.-14. oktoobrini kestva metsaaluste heakorrakampaania "Mets puhtaks" põhiüritus. Heakorrakampaania korraldab mittetulundusühing Timur koostöös riigimetsa majandaja RMKga, soovides kogu ettevõtmisega tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ja kutsuda kõiki üles hoidma metsad puhtana.

Heakorrakapmaania kestab 14. oktoobrini ja käesoleva nädala jooksul analüüsitakse koristusaktsiooni tulemusi ning räägitakse laiemalt jäätmekäitluse probleemidest ja võimalikest lahendustest. Kasumit mitte taotleva kampaania "Mets puhtaks" eesmärk on elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine, metsa sattuva prügi hulga vähendamine, kaasaaitamine metsaaluste koristamisele ja vabatahtlike liikumise propageerimine.

Jäätmeprobleem on Eesti metsades terav, seda eriti suvilapiirkondades ning asulähedastes metsades. Jäätmeprobleemi tagajärgede likvideerimiseks riigimetsas on RMK sunnitud 2001. aastal kulutama miljon krooni. Eriti suure reostuskoormuse all kannatavad Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaa metsad, kuid reostusprobleem on terav enamiku suurte linnade ümbruse metsades. RMK arvestuste kohaselt tuleb sel aastal riigimetsast koristada, sorteerida ja prügilatesse transportida ca 500-700 tonni jäätmeid. Hinnanguliselt toodab üks inimene aastas keskmiselt 519 kg prügi. Metsade koristustöö muudab komplitseerituks ja kulukaks eelkõige reostuse hajutatus.

Kampaania eestvedaja mittetulundusühing Timur alustas aktiivset tegevust 2000. aasta jaanuaris ning koondab enda alla isikuid, kes tahavad tegutseda kodanikuühiskonnas ja püüavad läbi oma tegevuse ühiskonda arendada. Ülevabariigiline metsaaluste heakorra- ja koristuskampaania "Mets puhtaks" jätkab MTÜ Timur poolt ellu kutsutud kampaania "Tee puhtaks" ideed, mille kohaselt on vaja ühiskonnaliikmete keskkonnateadlikkuse tõstmiseks leida erinevaid vorme ja meetodeid. "Mets puhtaks" kampaaniat toetavad riigimetsa majandaja RMK kõrval ka AS Trio ja Eesti Televisoon.

Kampaania "Mets puhtaks" üks korraldajaid riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.


Lisainfo:
Meelis Muhu, MTÜ Timur projektijuht
telefon (050) 78 163
www.timur.ee/mets_puhtaks

Tiit Timberg, RMK metsamajanduse direktor
telefon (0) 628 1586, (050) 45 761
www.rmk.ee