RMK töötab välja loodussäästlikku kinnisvaraarenduse kontseptsiooni 20.11

Riigimetsa majandaja RMK on välja töötamas loodussäästlikku kinnisvaraarenduse kontseptsiooni, mille eesmärk on hakata pakkuma Eesti maapiirkondades metsanduslikult vähemväärtuslikke alasid kinnisvaraturule. Arendustegevusest saadav tulu suunatakse sihtotstarbeliselt uute keskkonnaprojektide rahastamiseks.

RMK peadirektor Andres Onemar ütles, et riigimetsa säästliku ja tasakaalustatud majandamise uue suunana püüab RMK põhjanaabrite kogemusele tuginedes võtta efektiivsemasse kasutusse vähemväärtuslikke metsamaid. “Meie soov on õppida Põhjamaade kogemustest ja juurutada ka siinsel kinnisvaraturul uudset lähenemist, mille kohaselt inimestel tekiks riigimetsa baasil võimalus rajada endale suurematest linnadest eemal looduslähedasi maakodusid,” märkis Onemar. “Oluline on lisada, et iga arendusprojekti teostamisel määratakse väga kindlad piirangud maakasutuse osas, et tagada looduskoosluste ja keskkonna säilimine.”

Kontseptsiooni kohaselt keskendub RMK esmasele kinnisvaraarendusele, s.o krundib maa ja müüb krunte. Hoonete ehitamisega (teisene kinnisvaraarendus) tegeleb juba krundi ostja. Detailplaneering koostatakse vastavalt omavalitsuse seatud tingimustele, pärast selle kehtestamist ning maa kruntimist rajatakse looduskeskkonda arvestades teed ja kommunikatsioonid ning valmistatakse ette kruntide müümine vastavalt seadusele.

Metsanduslikult vähemväärtuslikumad, kuid puhkamiseks sobivad alad valitakse välja keskkonnaspetsialistide ekspertarvamusele tuginedes. Uued omanikud peavad järgima väga konkreetseid keskkonnanõudeid, et maksimaalselt säästa olemasolevat väljakujunenud loodust. Samuti säilitatakse kruntide hajusa paigutusega kõigile inimestele liikumisvabadus arendatavate alade riigimetsamaal.

Esimene RMK kavandatav projekt on planeeritud Läänemaale Noarootsi valda Dirhamisse, kus on kavas rajada kolmest maa-alast koosnev looduskesksete puhkamiseks mõeldud maakodude piirkond. Detailplaneeringu koostamine on alanud ja kui idee teostamine sujub plaanipäraselt, jõutakse esimeste kruntide müümiseni 2003. aasta kevadel.

Andres Onemari sõnul on RMK järginud loodussäästliku kinnisvaraarenduse kontseptsiooni väljatöötamisel igakülgselt organisatsioonile seatud ülesandeid riigimetsa hoidmisel, kasvatamisel ja kasutamisel. “Tunnetades teema tähtsust otsustasime oma visiooni laiemaks tutvustamiseks ja diskussiooni arendamiseks algatada ka avaliku arutelu, kaasates sellesse keskkonnaspetsialistide kõrval ka kinnisvarafirmasid ja kohalike omavalitsuste esindajaid,” lausus Onemar. Ta lisas, et RMK veendumuse kohaselt on väljatöötamisel oleva kinnisvaraarenduse idee rakendamine kasulik kõikidele osapooltele. “See aitab luua inimestele uusi loodushoidlikke puhkevõimalusi ja teadvustada keskkonnasäästlikku elustiili, samuti toob see nii tööd kui uut elu maapiirkondadesse ja aitab kaasa kogu Eesti arengule.”

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaühe­õigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Villy Sudemäe, RMK kinnisvara direktor
telefon (0) 628 1500, (050) 35 139
www.rmk.ee