RMK nõukogu kinnitab tegevussuunad novembris 06.09

Kolmapäeval, 4. septembril kogunenud RMK nõukogu kiitis heaks RMK edasiste tegevussuundade põhimõtted ning otsustas järgmisel nõukogu koosolekul novembris need kinnitada koos RMK 2003. aasta eelarvega käsitlemisega.

RMK nõukogu poolt heaks kiidetud tegevussuundade projekt rõhutab riigimetsa majandamises eelkõige sotsiaalseid ning keskkonnahoidlikkusele suunatud eesmärke. Majandusliku ülesandena nähakse ette tagada ka edaspidi riigile kantava metsatulu laekumise 2002. aastaks kavandatud mahus (153,7 miljonit krooni).

Samuti kohustub RMK 2003. aasta jooksul juurutama jooksva metsaressursi arvestuse, valmistama koos keskkonnaministeeriumiga ette jätkuvalt riigi omandis olevate metsamaade inventeerimise ning korraldama sellejärgse majandamise. Riigimetsamaa maakasutuse parandamiseks ja ressursside efektiivsemaks kasutamiseks kavandab RMK riigimetsamaal asuva maa-ainese mahu ning kasutuspotentsiaali hindamise ja püüab leida partnereid metsa kasvatamisest ajutiselt kõrvale jäävate maade kasutamiseks.

Ainsana ei jõudnud RMK nõukogu eilsel koosolekul kokkuleppele loodusturismi tegevusvaldkonna edasises arengus ning leidis, et valdkonna edasise arengu üle otsustamine saab toimuda pärast arutelu Vabariigi Valitsuses. Nõukogu leidis, et kindlasti peab RMK ka edaspidi pakkuma inimestele tasuta puhkamisvõimalusi riigimetsas, arendades selleks olemasolevaid igaüheõiguse objekte ning rajades uusi.

RMK nõukogu oli seisukohal, et RMK peab jätkuvalt tagama kvaliteetse metsauuendusmaterjali tootmise, kuid eratootjate tootmismahu kasvades tuleb vähendada metsataimede tootmismahtu 50%-le riigi koguvajadusest. RMK enese vajaduseks ostetakse taimi ka erataimlatest, otsustavaks saab hinna ja kvaliteedi suhe.

RMK tegevussuunad lähtuvad Eesti metsanduse arengukavast aastani 2010 ning tulenevalt sellest võtab RMK endale kohustuse suurendada metsaga seotud tööhõivet, luues selleks ettevõtjatele senisest mitmekülgsemaid riigimetsa kasutamise võimalusi ning tagades riigimetsa iga-aastase arvestuslangi turule pakkumise. RMK eesmärgiks on looduse kaitset ning keskkonnaseisundi hoidmist käsitlevate põhimõtete igakülgne järgmine.

RMK nõukogu käsitles ka asutuse siseauditi ja -kontrolli valdkonna edasiarendamist ja tegi nõukogu poolt kevadel moodustatud auditikomiteele, mida juhib rahandusministeeriumi asekantsler Raivo Sulg, ülesandeks analüüsida veel kord RMK siseauditi tegevuse efektiivsust ja juhtimist ning koostööd välisaudiitoriga. Samuti analüüsida välisauditi ulatust.

RMK nõukogus on 9 liiget: keskkonnaministeeriumi esindaja Andres Onemar, keskkonnaminister Heiki Kranich, rahandusministeerium asekantsler Raivo Sulg, majandusministeeriumi majanduspoliitika talituse juhataja Ahti Kuningas, Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Toomas Trapido, AS-i Sylvester nõukogu esimees Mati Polli, riigikogu liikmed Vootele Hansen ja Arvo Jaakson ning EPMÜ metsakorralduse instituudi lektor Henn Korjus.

RMK 2002. aasta esimese kuue kuu tulud moodustasid 525,69 miljonit krooni. RMK kasum põhitegevusest oli 244,1 miljonit krooni. Riigieelarvesse tasuti metsatulu 95 miljonit krooni ja maamaksu 18,6 miljonit krooni.

Valdava osa RMK käibest moodustas puidu müük (80%) ja kasvava metsa müük (14%). Aasta esimese kuue kuuga müüdi 0,4 miljonit tihumeetrit kasvavat metsa 72,2 miljoni krooni väärtuses ja 1,1 miljonit tihumeetrit puitu 418,82 miljoni krooni väärtuses.

Lisainfo:
Andres Onemar
RMK nõukogu esimees
Telefon 050 44 331
E-post andres.onemar@rmk.ee