RMK teenis eelmisel aastal 166 miljonit krooni metsatulu 16.05

RMK nõukogu kinnitas täna ettevõtte 2001. aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt oli RMK kasum eelmisel aastal 69,5 miljonit krooni ning metsatuluna kanti riigieelarvesse 166 miljonit krooni, mis on 20 miljonit enam kui 2000. aastal.

RMK netokäive oli eelmisel aastal 908,3 miljonit krooni. Vastavalt metsaseadusele kanti sellest riigieelarvesse 166 miljonit krooni metsatulu, lisaks tasuti riigile maamaksu 52 miljonit krooni. Pärast nende summade tasumist kujunes RMK kasumiks 69,5 miljonit krooni.

2001. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigust 99 miljoni krooni eest (555 000 tihumeetrit) keskmise hinnaga 178 krooni tihumeeter. Kasvavast metsast 76% müüdi uuendusraieteks ja 24% hooldusraieteks. Võrreldes 2000. aastaga müüdi kasvavat metsa 33% vähem.

Ümarmaterjali müüdi eelmisel aastal üle 2 miljoni tihumeetri 748 miljoni krooni väärtuses, keskmise hinnaga 373 krooni tihumeeter. Kogusest 31% oli kvaliteetne saepalk, 45% paberipuit, 18% kütte- ja tehnoloogiline puit ning 6% muud sortimendid.

Möödunud aastal olid suurimad kulutused raiekuludele 240,7 miljonit krooni ja halduskuludele 125,6 miljonit krooni. Metsauuendustöid tehti 4585 hektaril ning selleks kulus 29,3 miljonit krooni ja noorendike hooldamiseks kulus 9,7  miljonit krooni.  Teede- ja kuivendussüsteemide hooldamiseks kulus 23,5 miljonit krooni. Looduskaitsetöödeks ja igaüheõiguse objektide peale kulutati 8,8 miljonit krooni. Metsakaitse- ja metsavalvekulud olid 7,8 miljonit ning istutusmaterjali kasvatuskulud 11,7 miljonit krooni.

RMK metsale suunatud investeeringud olid eelmisel aastal 91,2 miljonit krooni. Suurimad investeeringud tehti metsateede ja kuivendussüsteemide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks 20 miljonit krooni, hoonete ehitamiseks ja renoveerimiseks 21 miljonit krooni ja infosüsteemide arendamiseks 12 miljonit krooni. Igaüheõiguse objektide rajamiseks investeeriti 3,2 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Eteri Harring
RMK finantsdirektori asetäitja
Telefon (0) 628 1529, 050 20 035
E-post eteri.harring@rmk.ee