RMK algatab avaliku arutelu kevad-suviste raiete teemal 19.02

RMK on välja töötanud kevad-suviste raiete strateegia projekti, mis teeb ettepaneku vähendada kevadel looduse ja keskkonnahoiu eesmärgil raiete mahtu, arvestades sealjuures nii metsatööstuse puiduvajaduste tagamise kui sotsiaalsete küsimuste lahendamisega. RMK algatab avaliku arutelu, et jõuda võimaliku raierahu teemal kõiki osapooli rahuldava kokkuleppeni.

RMK tutvustab oma nägemust kevad-suviste raiete vähendamisest järgmisel nädalal toimuval arutelul, kuhu on kutsutud metsatööstusettevõtete, metsatööstuse liidu liikmesorganisatsioonide, metsatöötajate ametiühingu ja keskkonnakaitseorganisat-sioonide esindajad. Kevadiste raiete temaatika arutelu peetakse teisipäeval, 26. veebruaril RMK peakontoris Tallinnas.

RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi ütles, et RMK välja töötatud kevad-suviste raiete strateegia projekt lähtub metsanduse heast tavast kevadisel looduse ärkamise perioodil keskkonda hoida ja kaitsta. "Raierahu strateegia projekti väljatöötamisel on arvestatud kõikide oluliste huvigruppidega, et kavandatav raiete lühiajaline vähendamine ei kahjustaks ühegi osapoole huve," märkis Kaubi. "Kevadine raierahu on võimalik vaid kõigi poolte kokkuleppe tulemusena, mille eelduseks on tahe teha koostööd ja soov loodussäästlikult majandada."

Kaubi sõnul on kevadiste raiete vähendamist arutatud ka varasematel aastatel, kuid raierahuni ei ole veel jõutud. "Eelmisel aastal otsustati, et RMK töötab välja oma nägemuse kevad-suviste raiete oluliseks vähendamiseks, mis arvestaks selle otsuse kõiki aspekte," rääkis Kaubi. "Oleme konsulteerinud erinevate huvigruppidega ja koostanud oma ettepanekud, millele tuginedes loodame konstruktiivset arutelu."

Kevad-suviste raiete strateegia projekti kohaselt tuleneb raiete vähendamine eelkõige keskkonnanõuetest ja selle rakendamisel peab arvestama kõigi huvigruppide seisukohtadega, kahjustamata kellegi huve. RMK nägemuse kohaselt on raiemahtu võimalik oluliselt vähendada lühiajaliselt kevadkuudel, kui metsaraie on niigi madalseisus ja puidu tarnimine tööstuste tellimuste tagamiseks jätkub vaheladudest. Raiemahu vähendamisega ei kaasne tööhõive küsimusi, kuna metsatöölised suunatakse selleks perioodiks teistele metsakasvatuslikele töödele, mida on vaja alati kevaditi teha.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav informatsioon:

Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse osakonna turundusjuht 
Telefon (0) 628 1521, 051 37 042

Olev Lillemets
RMK keskkonnajuht 
Telefon (0) 628 1556, 050 41 344