RMK ja Keskkonnaühenduste Koda sõlmisid koostööleppe 11.10

Keskkonna- ja looduskaitseorganisatsioone ühendav Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) sõlmisid omavahel hea tahte kokkuleppe.

Vastavalt kokkuleppele hakatakse edaspidi regulaarselt kohtuma ja üksteist oma keskkonnaalastest tegevustest, plaanidest ning kaitse alla võetavatest objektidest  teavitama. Lisaks abistatakse üksteist objektide kaitse alla võtmisel.

Ühtlasi lepiti kokku, et pooled teavitavad üksteist kavatsetavatest avalikest kriitilistest avaldustest ja jätavad teisele poolele võimaluse kriitikat esile kutsuva põhjuse selgitamiseks või tõstatatud probleemi lahendamiseks. “Koostöölepe loob eeldused senisest laiema ja avalikuma diskussiooni tekkimiseks keskkonnaorganisatsioonide ja riigimetsa majandaja vahel,” ütles RMK peadirektor Ülo Viilup. “Uute strateegiate rakendamisel saab teravamad probleemid enne selgeks rääkida. See vähendab nii keskkonnariske kui ka tagantjärele üksteise süüdistamist.”

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) moodustati praegusel kujul 2002. aasta kevadtalvel. Hetkel kuulub kotta 10 valitsusvälist keskkonnaühendust. Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus-  ja  energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on umbes 40% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kärt Vaarmari
Eestimaa Looduse Fond
kart@elfond.ee
tel 742 8443, 527 4761

Olev Lillemets
RMK keskkonna- ja kvaliteedijuht
olev.lillemets@rmk.ee
tel 628 1556, 504 1344