Mis juhtus Põlvas ristipuudega? 17.05

Eelmisel aastal pöördus Kagu Teedevalitsus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poole taotlusega laiendada teetsooni maad  Põlva-Võru maantee Rosma lõigul seoses teelõigu rekonstrueerimisega. Alustati toiminguid maa sihtotstarbe muutmiseks ja  üleandmiseks teedevalitsusele. Käesoleva aasta aprillikuu keskel hakati RMK Ilumetsa metskonnalt taotlema  teelaienduse  lõigul ca 4 meetri laiuse riba raadamist (see tähendab  raiet, mida tehakse võimaldamaks maa kasutamist muul otstarbel peale metsa kasvatamise). 

Kõik raadamise teemaga tegelenud  osapooled lähtusid seadustest ja tegutsesid nende kohaselt. Raadamise  vajaduse kinnitasid maakonna keskkonnateenistus  ja  Põlva vald. Kõik raadamise ettevalmistamisega seotud osapooled tegutsesid ilmselt kindla teadmisega, et teelõigu rekonstrueerimisega tegelevad teedemehed on kõik  teelõigu laienduse  variandid põhjalikult läbi kaalunud - projekteerimise nõuded, liiklusohutuse nõuded, teelaienduse nihutamise võimalus eramaale, eramaa ostmise võimalused, võimalikud reageeringud ristiga puude raie korral jne. jne.

Raadamist valmistati ette keskkonnateenistuse ja vallavalitsuse poolt. RMK kui otsuse täideviija  poolt viidi see läbi teadmisega, et teisi variante teelaienduseks ei ole ja puude raie ( ka ristiga puude raie) on antud kohas möödapääsmatu. Ristipuudega metsaeralduselt raiuti ca 4 meetri laiusel ja ca 300 meetri pikkusel ribal kokku  53 puud  ehk  32,2 tihumeetrit - 37 mändi  ja 16 kuuske. Raiutud mändide hulgas oli 20 ristiga mändi. Ka raiutud  kuuskede hulgas oli ristiga puid, mis olid küll tüvemädanikust tugevasti kahjustatud. Kalmistu  ja teelõigu vahelisel metsaeraldusel kasvab aga edasi üle 200 ristiga puu.

RMK metsamehed on pärimuskultuuriga seonduvatesse metsaaladesse suhtunud suure austusega ja püüdnud neid  vähimagi võimaluse korral  raiumisest säästa. Ristiga puid ei kaitse täna ükski seadus  ning nende säästmine on toimunud vastavalt riigimetsa majandamise heale tavale - juhisele, mis põhineb metsameeste aastatepikkusel kogemusel ja heal metsade majandmise praktikal.  RMK on alustanud ka omapoolse andmebaasi loomist metsaaladest, mis ei kuulu küll ühegi senise seadusandliku piirangu alla, kuid võiks ometi kultuurilooliselt või muudel põhjustel säilitamist väärt olla.

Rosma teelaienduse raadamisega seonduv vastukaja annab RMK metsameestele tegevusjuhised edaspidiseks. Peame  veelgi põhjalikumalt veenduma, et  teedemehed on kõik variandid läbi kaalunud ja raadamine on tõesti möödapääsmatu.  Enamgi peame veenduma, et valla elanikke on eelseisvatest töödest teavitatud ja enamus seda ka aktsepteerib. Ilmselt tuleb  maakonnalehes sellistel puhkudel probleemid, võimalused ja variandid eelnevalt inimestele ja inimestega selgeks rääkida. RMK on selleks valmis, et koostöös teedevalitsusega, kohaliku omavalitsusega ja keskkonnateenistusega selliseid probleeme selgitada ja lahendusi pakkuda.   
    
RMK metsamehed paluvad vabandust kõigilt, kelle tundeid ja mälestusi riivas Rosma teelaiendusega seonduv ristiga puude raie. 

Tiit Timberg,
Kagu regiooni peametsaülem