RMK ja Päästeamet täiustavad koostööd metsapõlengul 21.06

Neljapäeval, 21 juunil viivad RMK ja Päästeamet läbi metsapõlengu kustutamise kompleksõppused, mille eesmärk on välja selgitada erinevate osapoolte valmisolek tulekahju avastamiseks, tegutsemine pärast metsapõlengu info laekumist ja põlengu asukoha leidmine looduses.

Õppuste käigus süüdatakse metsas 2 suitsupaketti RMK Kirde ja Kagu regioonis, mille lennuseirega avastamisel edastatakse asukoha koordinaadid häirekeskusesse. II astme väljakutse puhul peab lähimatest komandodest kohale jõudma 2 tuletõrjeautot ning operatiivkorrapidaja. Lennukilt edastatud koordinaatide järgi peab sündmuskohale jõudma ka vastava piirkonna tuleohutuse eest vastutav isik RMK-st.

„Kogu õppuste kulg ning kõik erinevad etapid ning info liikumine fikseeritakse ajaliselt vaatlejate poolt, et järgneva analüüsiga hinnata erinevate osapoolte valmisolekut tegutsemiseks hädaolukordades ja selle parendamise võimalusi. Kõige olulisem on lennuki poolt edastatud info, selle liikumine ning töötlemine häirekeskuses, ütles RMK metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät.

„Koostöö erinevate osapoolte vahel metsatulekahju puhul on möödapääsmatu ja seetõttu on taolise õppuse läbiviimine ning erinevat etappide analüüsimine äärmiselt vajalik. Erinevate ametkondade ressursid ning vastutavate isikute kontaktid on lisatud metsakustutusplaani, et hädaolukordades operatiivselt tegutseda,“ lisas Päästeameti päästetööde osakonna korrapidamisteenistuse juht Heiki Kurisoo.

RMK ja Päästeameti vahel on sõlmitud kokkulepe, et suuremate metsatulekahjude korral kaasatakse kustutustööde staabi tegevusse ka RMK esindaja. Kevadel viidi läbi ka kahe asutuse ühiskoolitused üle Eesti. Tagamaks metsatulekahjude tõhusat kustutamist kontrollib ning vajadusel korrastab RMK riigimetsades asuvad tulekaitseribad ja veevõtukohad.
EMHI tuleohukaardi alusel on õppuste asukohaks valitud piirkonnad, kus puudub hetkel tuleoht või on see väike, et mitte koormata päästeteenistust suure tuleohuga piirkondades.

Lisainfo:

Toomas Väät
RMK metsamajanduse osakonna keskkonnajuht
GSM 520 5734

Heiki Kurisoo
Päästeameti päästetööde osakonna korrapidamisteenistuse juhataja
GSM 5341 9995