RMK juhatus

RMK juhatus esindab ja juhib RMK-d. Juhatuse pädevuses on kõigi RMK kohustuste täitmisega seotud otsuste ja tehingute tegemine ning toimingute sooritamine, mille osas ei ole juhatuse pädevust seadusega piiratud. Juhatusel on õigus anda volitusi otsuste ja tehingute tegemiseks ning toimingute sooritamiseks. Volituste andmine ei ole lubatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmiseks. Nõukogu seaduslikud otsused ja korraldused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

Juhatus:
1) esitab nõukogule heakskiitmiseks RMK arengukava ja tegevussuunad;
2) esitab nõukogule kinnitamiseks RMK aastaeelarve ja aastaeelarve täitmise aruande;
3) koostab RMK majandusaasta aruande ja tegevusaruande ning esitab need audiitorile kontrollimiseks ja nõukogule kinnitamiseks;
4) esitab nõukogule ülevaate RMK tegevusest ja majandusolukorrast vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, üldjuhul kvartalile järgneval nõukogu koosolekul;
5) kinnitab nõukogu kinnitatud aastaeelarve alusel struktuuriüksuste eelarved;
6) esitab nõukogule arvamuse audiitori valimiseks ja audiitorile makstava tasu suuruse otsustamiseks;
7) esitab nõukogule laenu võtmise ettepaneku;
8) kinnitab RMK struktuuri ja koosseisu ning palgatingimused;
9) kinnitab RMK raamatupidamise sise-eeskirja, asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja, struktuuriüksuste põhimäärused ning vähemalt kahe juhatuse liikme tegevusvaldkonda üheaegselt kuuluvates küsimustes muud juhendid, eeskirjad, reglemendid ja protseduurireeglid;
10) otsustab RMK vara omandamise, kasutusse andmise, piiratud asjaõigustega koormamise, võõrandamise ja vahetamise küsimused seaduses nimetatud juhtudel ja teeb nendes küsimustes ettepanekuid nõukogule, kui otsustamine on nõukogu pädevuses;
11) otsustab kollektiivlepingu sõlmimise;
12) moodustab töörühmad ja komisjonid RMK ülesannete täitmiseks ning kinnitab nende koosseisu, töökorraldused ja tasustamise;
13) vastutab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja toimimise eest;
14) otsustab muid RMK igapäevase tegevuse korraldamisega seotud küsimusi, mille otsustamist on taotlenud vähemalt üks juhatuse liige.

RMK juhatuse kontaktid leiad siit.