Interreg IV A Eesti-Soome Kesk-Läänemere programm

INTERREG IV A Kesk-Läänemere programmi Lõuna-Soome ja Eesti alamprogrammi koostööprojekt „Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi avardajaalgas 1. detsembril 2008 ja lõppes 30. novembril 2011. Projekti maht on ligi 1 miljon eurot, millest 80% kaeti Euroopa territoriaalse koostöö programmist. RMK oli projekti juhtpartner, headeks partneriteks Soomes olid Metsamajanduse Arenduskeskus Tapio ja Soome Töö Efektiivsuse Instituut. RMK projektiosa maht oli 471 tuhat eurot ja omaosalus 70 tuhat eurot.

2009. aastal kaardistati ligi 30 inventeerija tööna pärandkultuuri objektid Ida- ja Lääne-Virumaal. Andmebaasi lisandusid enam kui 4000 uue objekti andmed.

2010. aastal jätkati töödega Pärnu- ja Viljandimaal ning saartel. Enam kui 40 inventeerijat otsisid ja leidsid üle 3 500 pärandkultuuri objekti. Tööd jätkuvad ka 2011. aastal.

2011. aastal lõpetati Pärnu ja Viljandi maakonnas ja saarte kaardistamine, lisandus 4500 objekti. Sellega sai lõpetatud kogu Eesti pärandkultuuri esmane kaardistamine

Hinnatud projektitegevus oli vastastikune praktiseerimine. 101 Eesti pärandkultuurihuvilist on saanud praktiseerida Soomes ja Eestis võõrustatud 58 soomlast. Nii tekivad huviliste omavahelised kontaktid, mis tagavad projekti kestlikkuse.

Projektitrükistena anti välja Väikese pärandkultuuri käsiraamatu lühiversioon vene keeles, et võimaldada teabe levimist ka venekeelse elanikkonna hulgas. Eriti oluline oli see Ida-Virumaa kaardistamisel. Maakonnaraamatutest on valminud Järva-, Harju-, Ida ja Lääne – Viru-, Pärnu- ja Viljandimaa ning saarte  pärandkultuuri raamatud a’1000 tk. Neid võib leida kõigist raamatukogudest ja meie kodulehelt.

Eesti Rahvusraamatukogu toel tehti digitaalarhiivis DIGAR elektroonselt kättesaadavaks ajakirja Eesti Mets ja tema kaasannete numbrid perioodist 1921-1944.

Projekti käigus tehti pärandkultuuri kaardistamistöid Eestis kokku enam kui 1,2 miljoni ha maa-alal. Soomes toimus inventuur ca 35 tuh hektaril. Kuna kaardistajad valiti kohalikust kogukonnast, siis toimivad edasi nii inventeerijate kui ka projektipartnerite vahelised suhted ja projektis alustatu laieneb ja areneb jätkuvalt.

2012 märtsist võib Maa-ameti kodulehel avalikus kasutuses olevast pärandkultuuri andmebaasist http://xgis.maaamet.ee/ või keskkonnainfo andmebaasist EELIS http://loodus.keskkonnainfo.ee/w5/index.php?option=loadarticle&obj=parandobj&Itemid=43 leida enam kui 35 000 kaardistatud pärandkultuuri objekti andmed.