RMK keskkonna- ja kvaliteedipoliitika

Lähtume riigimetsa majandamisel RMK-le kohaldatavatest õiguslikest nõuetest, koostööpartneritega sõlmitud kokkulepetest ja täidame FSC ning PEFC säästva metsanduse ja keskkonna- ning kvaliteedijuhtimisstandardite ISO 14001 ja ISO 9001 nõudeid.

Seome keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise organisatsiooni üldise juhtimissüsteemiga ning jagame keskkonna- ja kvaliteedialased ülesanded ning vastutuse kõigi töötajate vahel.

Keskkond

 • Riigimetsal on keskkonnaalased, sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised kasutuseesmärgid, neid silmas pidades leiame alati keskkonnasõbralikud majandamisvõtted ning tagame nende oskusliku rakendamise.
 • Kasutame riigimetsa mitmekülgselt ja sellisel viisil ning mahus, mis tagab metsa elurikkuse, elujõulisuse, süsiniku sidumise võime ja metsade ning muude maade panuse kliimamuutuste leevendamisse.
 • Lähtudes keskkonna kaitsmise vajadusest kasutame ise ning nõuame ka kõigilt koostööpartneritelt keskkonnasõbralike töövahendite ja tegevuspõhimõtete rakendamist.
 • Kindlustame riigimetsa jätkuva püsimise, majandades metsa viisil, mis tagab metsa uuenemisvõime ja suurendab metsa juurdekasvu.
 • Kasvatame riigimetsa uuendamiseks kohaliku päritoluga elujõulisi metsataimi keskkonnasõbralikul viisil.
 • Pöörame erilist tähelepanu märgade metsade kaitsele ning väldime raietöid kevad-suvisel perioodil.
 • Kaasame asustusüksuste lähedal asuva metsa majandamistööde planeerimisse kohaliku kogukonna või elanikud.
 • Kaitseme ohustatud elupaiku ja teostame praktilisi looduskaitsetöid elupaikade taastamiseks, et kogu riigimets oleks heas ökoloogilises seisundis.
 • Kasvatame kaitsealuseid ja ohustatud kalu ning veeselgrootuid populatsioonide taastamise eesmärgil.

Kvaliteet

 • Osaleme aktiivselt vastutustundliku ja kestliku ettevõtluse arendamises ja ühendustes, mis kannavad sama eesmärki.
 • Peame kõigi RMK tegevusvaldkondade tegevuses oluliseks efektiivsust, säästvust ja tulemusele orienteeritust ning haldame kõiki RMK valduses olevaid varasid keskkonnasäästlikult.
 • Pakume klientidele, sh Eesti ühiskonnale, kvaliteetseid tooteid ja teenuseid lähtuvalt nende nõuetest.
 • Taotleme oma tootmistegevuses erasektoriga vähemalt võrdset efektiivsust ja kvaliteeti, püstitades mõõdetavad eesmärgid ning jälgides pidevalt nende täitmist.
 • Arendame RMK juhtimissüsteemi ja juhime oma tegevusi hästi toimivate ning regulaarselt seiratud protsesside kaudu.
 • Oleme läbi teadus- ja arendustegevuse metsandusvaldkonna eestvedaja, oma personali ja koostööpartnerite teadlikkuse suurendamiseks jagame igakülgset informatsiooni ning korraldame koolitusi.
 • Küsime klientidelt regulaarselt tagasisidet meie toodete ja teenuste kvaliteedi kohta ning lähtume sellest arendustegevuse ja tarneahelate täiustamisel.