Metsakorraldus

Metsakorralduse tegevusvaldkonna töötajad inventeerivad regulaarselt RMK-le kuuluvat metsamaad, et oleks teada seal asuva metsa paiknemine, seisund ja varu. Hea ülevaade metsade seisukorrast võimaldab targalt planeerida metsamajandustöid ning kaitsta loodusväärtusi. 

Kõik RMK metsakorraldajad on koolitatud ka vääriselupaikade asjatundjaks ning oskavad looduses märgata ohu alla sattuda võivaid või haruldasi liike ja elupaiku. Vääriselupaigad kantakse andmebaasidesse ning sellised alad liigituvad rangelt kaitstava metsa alla. 

Metsakorralduse tegevusvaldkonda kuulub metsakorraldusosakond kolme tööpiirkonnaga.