Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Teringi maastikukaitsealal

Tegevuse raames projekteeriti ja rekonstrueeriti 4,5 km pikkune Teringi õpperada koos parkla ja lõkkekohaga. Rekonstrueerimise käigus uuendati amortiseerunud laudtee, kaeti hakkpuiduga pinnasrada rabasaartel, rekonstrueeriti rajaäärsed puhkekohad, püstkoda ja ujumisplatvorm Alatsi järve ääres. Rekonstrueeriti raja alguses olev parkla koos lõkkekoha, käimla, puukuuri ja katusealusega. Uuendatakse kaitseala kaitseväärtusi tutvustav info nii parklas kui raja ääres.
Projekti käigus teostatud rekonstrueerimistööd aitavad kaasa külastaja võimaliku negatiivse mõju minimeerimisele. Külastajad suunatakse aladele, kus häiring tundlikele ökosüsteemidele ja looduskeskkonnale on minimaalne. Taristu rekonstrueerimine aitab kaasa soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140) ning vanade loodusmetsade (9010*) kaitsele.

Töid teostati aastatel 2017 – 2020.
Tegevuse kogumaksumus on 121 560,29 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (103 326,24 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Riho Männik
riho.mannik@rmk.ee