Selisoo loodusala külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine

Tegevuse raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Selisoo matkaraja laudteed, laavu ja infotahvlid ja raja koosseisu kuuluva lõkkekoha pinklaud, lõkkease ja infotahvel. Loodusala väärtuseks on raba- ja metsakooslused. Selisoo laugastel ja rabas on elupaik paljudele kaitsealustele linnuliikidele. Kaitsealuste liikide häiringute minimaliseerimiseks on väga oluline liikumine rajatud taristut mööda ning taristu korrashoid.
Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, ning aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadest, soodustades nende liikide ja elupaikade (huumustoitelised järved ja järvikud (3160), looduslikus seisundis rabad (7110*), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0)) seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2018
Tegevuse kogumaksumus on 70 000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (59 500,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo:
Heinar Juuse
heinar.juuse@rmk.ee