20.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget „RMK Pähni looduskeskuse projekteerimine“. Projekti valmimise ja tellijale üleandmise tähtpäev on 9. detsember 2011. a.

 Hankedokumendid on allalaetavad aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/KKH_projektid/

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 4. oktoober 2011. a.20.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Vana-Nurtu-Kohtru tee rekonstrueerimiseks. Hankele registreerimine ja hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/127799

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. oktoober 2011. a. kell 11.00.

 Infot hanke kohta e-posti aadressil hanked@rmk.ee20.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget Talverehvide ostmine 2011

Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/talverehvid_2011/

 Pakkumuste esitamise tähtpäev: 4. oktoober 2011 kell 11:00.

Info ja pakkumuste elektrooniline esitamine: hanked@rmk.ee22.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Viru raba jääksoo taastamine Lahemaa rahvuspargis. Hange on jaotatud kaheks osaks:

1)„Doonoralalt“ turbasambla kogumine ning freesturbaväljakule külvamine

2)Freesturbaväljadelt võsa ning peenmetsa raiumine ja puidu ning raidmete väljavedu

 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. oktoober 2011.a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Viru_raba_taastamine/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee23.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Rannu raba taastamis-ja tammitamisprojekti koostamise tellimiseks. Eesmärk on Rannu raba 41 ha freesturbavälja looduslikkuse taastamiseks taastamis- ja tammitamisprojekti koostamine, et tagada piisavalt kõrge veetase (0 kuni 20 cm) ja seeläbi soodustada looduslikku taassoostumist antud alal.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05. oktoober 2011.a kell 11.00.
Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Rannu_raba_taastamisproj/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee26.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Metsakasvatustööde tellimine 2011-5. Hankega tellitakse mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise, mittelikviidse puidu harvendusraie, liinitrasside aluse võsa raie RMK Edelaja RMK Kagu regioonis ajavahemikul orienteeruvalt alates 10.10.2011 kuni 31.12.2011.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Metsakasvatusood_2011_5/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee27.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Maapinna mehhaniseeritud ettevalmistamine metsauuenduseks Kagu regioonis 2011.  Tööde teostamise ajavahemik hankelepingu sõlmimisest (orienteeruvalt 41. nädal) kuni 31.12.2011. Hanke tulemusena soovib hankija sõlmida kuni kolm hankelepingut (Põlvamaa, Jõgevamaa 1, Jõgevamaa 2).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Maapinna_ettevalm_Kagu_2011/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee
29.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Roosna tee uuendamiseks. Hankele registreerimine ja hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/127920

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2011. a. kell 11.00.

Infot hanke kohta e-posti aadressil hanked@rmk.ee30.09.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Kogerma maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks. Hankele registreerimine ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/127972

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2011. a. kell 11.00.

Infot hanke kohta e-posti aadressil hanked@rmk.ee04.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Endla raba taastamiskava koostamise tellimiseks. Eesmärgiks hinnata Endla soomassiivide mõjutatust kuivendusest ja tegevuste määratlemine soostiku looduslikkuse taastamiseks täpsusega, mis võimaldab konkreetsete ehitusprojektide tellimist taastatavatele aladele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2011.a kell 11.00.
Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Endla_raba_taastamiskava_koost/


Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee06.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke Sangaste parkmetsa rekonstrueerimiseks. Teostatavateks töödeks on pargi kujundusraie ning sanitaar- ja hooldusraie, pargi vaatekoridoride avamine, pargi  teede äärsete alade harvendamine ja sanitaarraie ning raiutud võsa ja metsamaterjali kokkuvedu.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Sangaste_parkmetsa_rek/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee06.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget Harvendus-, sanitaar- ja turberaie ning kokkuveoteenuste tellimine Kagu regioonis 2011-9.

Hange on jaotatud kaheks osaks (hankelepinguks), ühe osa maht 2500 tm, teise osa kogumaht 9300 tm. Lepingute kestus alates 01. november 2011.a. kuni 30. juuni 2012. a. ja 01. november 2011.a. kuni 30. juuni 2013.a.  Raietööd teostatakse ainult käsitsiraiena. Tööde teostamise piirkonnad on Kagu regioon (Pikknurme-Põltsamaa ja Vara-Alatskivi).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2011. a. kell 11.00.

 Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kagu_raie_%202011-9/

Hankele registreeruda ja Infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee10.10.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna Pakri MKA Pakeroti trepi projekteerimiseks .

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21 oktoober 2011a. Tööde teostamise tähtaeg on 15 detsember 2011. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Tallinna piirkonna juhataja Kristjan Maasalu´lt tel. 5646 0209, e-post kristjan.maasalu@rmk.ee .12.10.2011

RMK Edela regioon ja Kagu regioon soovivad jooksvalt leida mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise ja mittelikviidse puidu harvendusraie teostajaid lihtsustatud korras teenuste tellimise hangete järgselt vabaks jäänud piirkondadesse. Tööde teostamine veel 2011. aasta jooksul.

Infot lepingute sõlmimise võimaluste kohta saab RMK Edela regiooni osas metsakasvatusjuhilt Priit Kõresaarelt, e-post: priit.koresaar@rmk.ee, tel: 6767955, mob: 5262955 ja RMK Kagu regiooni osas metsakasvatusjuhilt Indrek Karolinilt, e-post: indrek.karolin@rmk.ee, mob: 5053723.13.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke haagiste ostmiseks 2011.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2011. a. kell 11.00.

Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Haagised%202011/

Hankele registreeruda ja infot hanke kohta saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee

 14.10.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonna Edela-Eesti piirkonna Valgeranna ja Nedrema kahekohaliste kuivkäimlate ehitamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24 oktoober 2011a. Tööde teostamise tähtaeg on 20 detsember 2011. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  projektijuht Marju Paas´ilt tel. 514 6617, e-post marju.paas@rmk.ee